This website uses cookies to ensure you get the best experience. By clicking or navigating the site you agree to allow our collection of information through cookies. More info

2 minutes to read Posted on Wednesday May 15, 2024

Updated on Thursday May 16, 2024

portrait of Georgia Evans

Georgia Evans

Senior Editorial Officer , Europeana Foundation

Five reasons to use the Practitioner's Guide for audiovisual collection holders

In 2023, the Watching Videos Like a Historian project launched a guide with practical tips, information and examples to support cultural heritage institutions to turn audiovisual heritage materials into resources for education. As the Guide is translated into Dutch, we share five reasons to use it!

Illustration of figures placing webpages onto a computer
Title:
Practitioners Guide illustration - in copyright.
Creator:
Magda Rysuje
Date:
2024
Institution:
Beeld & Geluid
Country:
The Netherlands

1. Learn about opening up your AV collection for educational purposes

Audiovisual heritage materials hold vast educational potential for classrooms throughout Europe, but institutions are often unsure if - or how - they should be opened up to be used in education. The Practitioner's guide for AV collection holders addresses this difficulty, with guidance tailored to support archives and broadcasters to turn their cultural heritage assets into open educational resources - from the ‘why’ to the ‘how.’

2. Receive practical tips that consider the needs of the education field

In the development of the Guide, researchers from MARE and the Netherlands Institute for Sound & Vision surveyed education experts and teachers to explore their needs for working with audiovisual heritage materials in the classroom. The advice in the Guide is shaped by this research, ensuring that any steps that institutions take to open up their collections will be as useful as possible to educators and students throughout Europe.

3. Help teachers counter misinformation by fostering critical thinking and source evaluation

The authors of the Guide advocate that empowering youth to think critically about the media they consume will help them to identify misinformation - and mitigate its impact. The Guide provides instructions on curating collections which could support educators to nurture critical thinking and enhance source evaluation among students. By implementing the strategies outlined in the guide, you assist educators in combating misinformation.

4. Gain insights from a diverse array of real-world examples

The Guide is based around examples of real initiatives from audiovisual cultural heritage institutions. You can trust that the case studies, creative solutions, best practices and lessons learned come from initiatives that have been implemented and are making an impact in educational settings. As you read through the examples, you’ll gain insights that you can adapt and apply to your own unique context.

5. Offer educators and students the opportunity to get closer to history

Grasping complex historical concepts and events can sometimes be daunting for students, but videos and recordings can make them more accessible by portraying them through the lens of real individuals. By using the methodology outlined in this guide, you can unlock the potential of your audiovisual collection and give educators and students the chance to get closer to the past.

Nederlands

Vijf redenen om de Praktijkgids voor beheerders van AV Collecties te gebruiken

In 2023 lanceerde het Watching Videos Like a Historian project een gids met praktische tips, richtlijnen en voorbeelden om culturele erfgoedinstellingen te ondersteunen in het openstellen van audiovisueel materiaal voor onderwijsdoeleinden. Nu de gids vertaald is in het Nederlands delen we vijf redenen om hem te gebruiken!

1. Leer hoe je je audiovisuele collectie kunt openstellen voor educatieve doeleinden

Audiovisueel erfgoedmateriaal heeft een enorm educatief potentieel voor klaslokalen in heel Europa, maar instellingen zijn vaak onzeker of - en hoe - ze moeten worden opengesteld voor gebruik in het onderwijs. De Praktijkgids voor AV-collectiehouders behandelt deze moeilijkheid, met begeleiding op maat om archieven en omroepen te ondersteunen bij het omzetten van hun culturele erfgoedbronnen in open leermiddelen - van het ‘waarom’ tot het ‘hoe’.

2. Ontvang praktische tips die rekening houden met de behoeften van het onderwijsveld

Bij de ontwikkeling van de Gids hebben onderzoekers van MARE en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid onderwijsdeskundigen en leraren bevraagd om hun behoeften bij het werken met audiovisueel erfgoedmateriaal in de klas te verkennen. Het advies in de Gids is gevormd door dit onderzoek, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle stappen die instellingen zetten om hun collecties open te stellen zo nuttig mogelijk zijn voor docenten en studenten in heel Europa.

3. Help leraren desinformatie te bestrijden door het bevorderen van kritisch denken en bronnenonderzoek

De auteurs van de Gids pleiten ervoor dat wanneer jongeren leren kritisch te denken over de media die ze consumeren, dit zal helpen desinformatie tegen te gaan. De Gids biedt instructies voor het samenstellen van collecties die docenten kunnen ondersteunen bij het stimuleren van kritisch denken en het verbeteren van bronnenonderzoek onder leerlingen. Door de strategieën uit de gids toe te passen, help je docenten bij het bestrijden van desinformatie.

4. Verkrijg inzichten uit een gevarieerd scala aan praktijkvoorbeelden

De Gids is gebaseerd op voorbeelden van echte initiatieven van audiovisuele, culturele erfgoedinstellingen. Je kunt erop vertrouwen dat de casestudies, creatieve oplossingen, praktijkvoorbeelden en geleerde lessen afkomstig zijn van initiatieven die zijn geïmplementeerd en impact hebben op educatieve omgevingen. Terwijl je de voorbeelden doorleest, zul je inzichten opdoen die je kunt aanpassen aan en toepassen op je eigen context.

5. Bied docenten en leerlingen de kans om dichter bij het verleden te komen

Het begrijpen van complexe historische concepten en gebeurtenissen kan voor studenten soms ontmoedigend zijn, maar videofragmenten kunnen deze gebeurtenissen toegankelijker maken door echte mensen te tonen. Door de methodologie te gebruiken die in deze gids wordt beschreven, kun je het potentieel van jouw audiovisuele collectie ontsluiten en docenten en studenten de kans geven om dichter bij het verleden te komen.

top